ತಾಂತ್ರೀಕತೆಯ ವಿವರ


ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬೀಜವನ್ನು ಬೆಳೆಗನುಗುಣವಾಗಿ 6-8 ಘಂಟೆ ನೆನೆಸಿ, ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬಳಸುವುದು

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ


ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗು ಬೆಳೆಗೆ ಬರ ಸಹಿಷ್ಣ ಗುಣ

ಉಪಯೋಗ


ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗು ಬೆಳೆಗೆ ಬರ ಸಹಿಷ್ಣ ಗುಣದಿಂದ ಹಿಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ

ಖರ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *