ತಾಂತ್ರೀಕತೆಯ ವಿವರ


ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯವನ್ನಾದರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ (ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ) ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ತಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ


ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿಯ ನಷ್ಟ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು (5-60%)

ಉಪಯೋಗ


ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿಯ ನಷ್ಟ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸದ್ಭಳಕೆ

ಖರ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *