ತಾಂತ್ರೀಕತೆಯ ವಿವರ


ಬೆಳೆಯ ಬರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಶೇ. 1ರ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳೆಗೆ ಬರ ಸಹಿಷ್ಣ ಗುಣ ಬರುವುದು

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ


ಬರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು, ಇಳುವರಿಯ ನಷ್ಟ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು (25-50%)

ಉಪಯೋಗ


ಬರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು, ಇಳುವರಿಯ ನಷ್ಟ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು

ಖರ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *