ತಾಂತ್ರೀಕತೆಯ ವಿವರ


ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತರು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಬಹು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವೆಂಚುರಿ ಬಳಸಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ


ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಳ (30-35%), ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಳ (20-25%)

ಉಪಯೋಗ


ಪೋಷಕಾಂಶದ ಉಳಿತಾಯ, ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪ್ಪುವುದು

ಖರ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ


ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 250-300 ರೂಗಳು ಉಳಿತಾಯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *