ತಾಂತ್ರೀಕತೆಯ ವಿವರ


ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಗೋಡನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 4-6 ಟನ್ ನಷ್ಟೂ ಬಳಸುವುದು

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ


ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಳ (10-15%)

ಉಪಯೋಗ


ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ / ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಗು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳ ಸದ್ಭಳಕೆ

ಖರ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ


ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *