ತಾಂತ್ರೀಕತೆಯ ವಿವರ


ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಸದೃಡತೆಗೆ ನಸೆ ಅಥವಾ ಖಸ್ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ


ಇದರಿಂದ ಹೊರಹರಿವಿನ ನೀರು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಣೆಯು ಶೇ. 36 ರಷ್ಟೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೈವಿಕ ಬದುಗಳು ಹೊರಹರಿವಿನ ನೀರನ್ನು ಶೇ. 11-12 ರಷ್ಟೂ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‍ಗೆ 1.52 – 1.70 ಟನ್ ನಷ್ಟೂ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಪಯೋಗ


ಕಡಿಮೆಗೊಳ್ಳುವ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ಖರ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ


ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾದರು, ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿ ಹಾಗೂ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 10-20 ರಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *